รวม Blog บทความปี 2020 (อัพเดท)

กฎแห่งจักรวาล Law of the Universe

กฎแห่งจักรวาล Law of the Universe

ความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้ เป็นประโยคที่ไบอันนำมาสรุปจากการสังเกตของอริสโตเติล นอกจากมันจะมีความหมายว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง...

กฎแห่งแรงดึงดูด Law of Attraction

กฎแห่งแรงดึงดูด Law of Attraction

มนุษย์ทุกคนเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิต โดยที่เราส่งพลังงานความคิดไปดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความคิดในปัจจุบัน

Lily Collins

Lily Collins

Lily Collins

Yeal shelbia

Yeal shelbia

Yeal shelbia

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Anne Hathaway